Linjemålning Lager & Industri

De flesta har nog en ganska god idé om vad linjemålning handlar om. Dessa markeringar är en given del av allas vår vardag, och är helt enkelt väsentliga för att vi på ett tryggt och säkert sätt ska kunna förhålla oss till vår omgivning. Därför ser vi dem väldigt ofta i offentliga miljöer, på vägbanor och så vidare. Men minst lika viktiga är de när det kommer till företags möjligheter att leva upp till myndigheters krav avseende personsäkerhet, och även säkerställa smidig drift av verksamheten. Ofta gäller detta främst industrier och branscher där tunga fordon är vanligt förekommande.

Hur som helst så är linjemålningar numera ofta ett måste för att leva upp till krav och förväntningar avseende allt i från säkerhet till tillgänglighet. De är minst lika vanligt förekommande i kommunal som i privat sfär, men på senare tid har det i stor utsträckning uppmärksammats hur viktigt det är med kvalitativa linjemålningar i industri- och lagerbranscherna. Men vad är det som kännetecknar dessa linjemålningar? Och hur kan de främja industri- och lagerverksamhet?

Viktigt i ett flertal verksamheter

På senare tid så har kraven gällande både personsäkerhet och säkert drift ökat i avsevärd utsträckning. Ofta anses linjemålningar vara ett måste för att verksamheten ska leva upp till de såväl lagstadgade kraft som de föreskrifter som utfärdas av Arbetsmiljöverket. En inte helt ovanligt förekommande åsikt är att dessa linjer inte skulle behövas om alla skött sitt ansvarsområde. Men denna åsikt tar sällan i åtanke att dagens arbetsmarknad, som präglas av deltidsanställda, säsongsarbetare och nära samarbete mellan olika företag, ställer höga krav på tydlighet och konkreta riktlinjer. Särskilt i branscher där transport och tunga

Numera givet inslag inom lager och industri

De två branscher där linjemålningar kanske har haft stört genomslag. Åtminstone om man inte räknar med vägnätet, flygplatser, idrottsanläggningar och andra platser av allmän nytta. Detta har i stor utsträckning att göra med att kraven på säkerhet och effektivitet inom dessa två breda branscher numera är oerhört höga. Det finns helt enkelt ingen möjlighet att kompromissa, då detta i värsta fall skulle kunna leda till att man utsätter såväl personal som inventarier och maskineri för onödiga risker.

Linjemålning Lager

Arbete på lager är oerhört mångfacetterad och ställer höga krav på personal när det gäller såväl samarbete som individuellt initiativtagande. Ofta så täcker ansvarskedjan hela verksamhetens förlopp, och alla personer som finns på plats måste ha en förhållandevis bra inblick i verksamheten. Detta börjar redan i samband med mottagandet av varor. Här krävs att mottagaren har insikt i hur olika produkter ska hanteras, göra anmärkningar om eventuella avvikelser och även hantera eventuellt förpackningsmaterial på ett miljömässigt godtagbart sätt.

Linjemålningar gör kanske allra störst nytta i samband med att varorna ska lagras och hanteras. Åtminstone när det gäller anställda och övriga personal. Anledningen är att denna del av lagerarbetet ofta kräver att man använder sig utav relevanta maskiner och apparater. Inte sällan är truckar och fordon en viktig del av processen. Och utan tillförlitliga linjer och streckmålningar så kan det vara oerhört svårt att säkerställa så att arbetet fortlöper på ett tryggt och säkert sätt.

För den som bedriver lagerverksamhet, eller tillhandahåller lokaler, så är linjemålningar på lagergolvet i de flesta fall ett måste för att verksamheten ska kunna bedrivas så seriöst, tryggt och säkert som möjligt. Arbetsmiljömässigt förväntas numera att det ska finnas tydliga och tillförlitliga linjer.

Linjemålning Industri

Industribranschen är oerhört bred och omfattar ett stort antal olika inriktningar. Men vad som i de flesta fall är gemensamt är att allt industriarbete ställer oerhört höga krav på säkerhet, trygghet och att kunna förlita sig på att alla personer som är inblandade utför sin del av arbetet på rätt sätt. Industrimålningar är en oerhört viktig del av detta, då de möjliggör att alla som befinner sig på plats vet vad som förväntas. Då det av naturliga skäl ofta används tunga fordon så är pålitliga linjer och målningar ett måste för att man inte ska skapa förvirring och utsätta personal för onödiga risker.

I princip alla industrier har numera stor nytta av linjemålningar. Och när det kommer till industrigolv så är det ofta ett måste att tydliga linjer visar uppställningsplatser och ger navigeringshjälp för att man ska kunna bedriva verksamheten på ett arbetsmiljömässigt godtagbart sätt.

Vad kännetecknar modern linjemålning?

De flesta av oss är bekanta med traditionella linjemålningar. Nämligen vita streck som tydliggör var man förväntas gå, cykla och positionera sitt fordon. Även om detta på många sätt är linjemålningars grundfunktion, och även i viss utsträckning representativt för dess funktion inom industri och lager, så är numera linjemålningar avsevärt mycket mer än så. Möjligheten att använda sig av termoplastisk massa, reflekterade eller självlysande färg, linjer med särskilda sensoriska egenskaper, temporära linjer och så vidare har gjort att man har enorma möjligheter att anpassa linjerna utifrån individuella behov. Men vilken nytta gör egentligen linjemålning?

Bidrar till säkerhet för personalen

En av de viktigaste orsakerna till att linjemålningar används i så pass stor utsträckning är att de i väldigt stor utsträckning bidrar till trygg- och säkerhet för personer som vistas på platsen. Särskilt viktigt är detta så klart för anställda, och annan personal, då de arbetsmiljömässigt har rätt att visas på en trygg och pålitlig arbetsplats. Oavsett om det handlar om uppställnings- eller navigeringslinjer så kommer linjemålningar att göra väldigt mycket för att personer på plats ska känna sig säkra.

Säkerställer enkel navigering

Inom lager och industri så är det ofta ett måste att använda truckar och liknande fordon som möjliggör smidig och effektiv transport av varor. Men något som inte alltid uppmärksammas är att dessa maskiner och fordon alltid innebär ett förhållandevis stort riskmoment. Anledningen är så klart att de helt enkelt är tillräckligt stora för att göra stor skada om navigering inte sker med omsorg. I detta hänseende så är linjemålningar ett måste då de gör att alla personer som använder fordon vet vad som förväntas. Med linjer blir det enkelt att skapa särskilda rutter som gör att fordon och personer som vistas på golvet inte riskerar att komma i kontakt med varandra.

Bidrar till utrymmesoptimering

Att det är viktigt med effektiv användning av tillgängliga utrymmen är knappast någon hemlighet. Om man inte utrymmesoptimering så riskerar man att snabbare än nödvändigt gå bortom sin kapacitet, vilket leder till onödigt bortfall av eventuella intäkter. Men med effektiv användning av linjemålning så kan man i så stor utsträckning som möjligt säkerställa att alla utrymmen används till full potential. Med linjer kan man disponera golvutrymmet på så sätt att ingen placerar saker där de riskerar att hindra framkomlighet, eller så att det riskerar att begränsa den tillgängliga ytan.

Ökad trygghet för besökare

Även om man i de flesta fall kan lita på att ens egen personal säkerställer hög nivå av trygghet oavsett huruvida det finns linjer eller inte, så är det inte säkert att samma sak gäller besökare. För personer som inte är bekanta med området så är det inte alltid möjligt att veta var man kan gå och vistas utan att riskera att utsätta sig för onödiga risker. Linjemålningar kan med all enkelhet säkerställa så att även tillfälliga besökare vet exakt vad som förväntas av dem, vilket minimerar risken att de utsätter sig för fara eller på annat sätt drabbar verksamheten negativt.

Tydlig zonindelning

All lager- och industriverksamhet är på ett eller annat sätt beroende av att arbetsplatsen delas in i zoner. Detta kan handla om allt i från gångstråk till särskilda platser för parkering. Ofta är det även viktigt med tydliga spärrlinjer för att minimera eventuella risker. Denna sorts zonindelning är väldigt enkel att uppnå med hjälp av linjemålningar. Särskilt om man väljer att dra nytta av moderna färgval som utöver ett stort antal färgmöjligheter även gör att linjerna kan få särskilda egenskaper så som att vara självlysande eller på sensorisk väg upplysa ett eventuellt fordons förare om att de är på fel plats.

Unika möjligheter med moderna färgval

Vad som är unikt med modern linjemålning är att man kan få väldigt mycket mer än bara linjer. Man behöver helt enkelt inte nöja sig med den klassiska vita trafiklinjefärgen som de flesta av oss är bekanta med. Med flerkomponentsfärger kan man få extra slitstarka linjer med unikt hög synlighet. På senare tid har det även blivit populärt med termoplastisk massa, fluorescerande färg och upphöjda linjer. Men detta är bara ett fåtal exempel på vad som är möjligt. Det har även blivit populärt med schablonmålningar för att med hjälp av ikoner, bilder och liknande tydliggöra saker som är särskilt viktiga.

Långsiktigt kostnadseffektiv

Tack vare drastiska framsteg inom tekniken bakom linjemålning så är de numera oerhört kostnadseffektiva. Detta gäller även i ett långsiktigt perspektiv. Detta beror på att man numera har möjligheten att välja färg som är oerhört slittålig. I stor utsträckning beror detta på att tvåkomponentsfärg har blivit mycket mer prisvärda, och då dessa färger helt enkelt är mer pålitliga och hållbara så behöver man inte måla nya linjer under överskådlig framtid. Ofta så håller även denna sorts färger sin lyster även utan regelbunden påbättring. På så sätt behöver linjemålningar inte blir en särskilt kostsam historia. I de flesta fall så är nyttan så stor att det är värt det.

Säkerställer trafiksamordning

Inom industri och lager så är det inte ovanligt att många personer och fordon behöver vistas på samma yta, och samsas om ett begränsad utrymme. Med hjälp av linjemålning har man möjligheten att på ett enkelt, kostnadseffektivt och praktiskt sätt samordna alla dessa fordon och personer. Särskilt viktigt är det om man ofta tar emot fordon som inte regelbundet vistas på området. Tydliga markeringar vid infart och på golvet är en garanti för att man både förebygger problem och säkerställer att inget oväntat inträffar.

Miljövänligt och hållbart

Numera så är linjemålning en bransch som i stor utsträckning har fokuserat på att bli miljövänlig. Såväl arbetssättet som färgval kan i de flesta fall resultera i att arbetet blir utfört på ett helt och hållet klimatneutralt sätt. Med miljöcertifieringar så som ISO 14001:2000 kan man vara säker på att linjemålningarna inte drabbar natur, miljö och djurliv. På så sätt går det att utan problem låta utföra linjemålningar, utan att man behöver riskera att det krockar med företagets pågående miljöarbete.

Effektiviserar verksamheten

Precis som att trafiken är helt och hållet beroende av tydliga och tillgängliga linjemålningar, så kan lager- och industriföretag dra väldigt stor nytta av linjer. Tydliga linjer är en garanti för att alla personer på plats redan i förväg vet vad som förväntas av dem. Man kan förvänta sig extra stora effektiviseringsfördelar om man bedriver verksamhet där utomstående personal ofta vistas eller lämnar material. Anledningen är så klart att tydliga linjer, på samma sätt som i vägnätet, möjliggör naturlig och intuitiv navigering. Detta tar helt och hållet bort behovet av att ha en person på plats som förklarar hur, var och varför saker och ting ska utföras på ett visst sätt. Många har fått erfara att väl utförda linjemålningar har kommit att bli ett oumbärligt tillskott till den befintliga verksamheten.

Är det verkligen nödvändigt med linjemålningar?

Det är inte en ovanlig åsikt att linjemålningar egentligen inte behövs. Men nu för tiden har det såväl arbetsmiljömässigt som för personsäkerheten kommit att förväntas att linjemålningar är tillgängliga. Detta gäller inte minst industri- och lagerbranscherna där det ofta är väldigt viktigt att sätta personalens säkerhet i första rummet. Ofta så anses det vara ett måste att en gedigen och genomtänkt Arbetsmiljöplan som även tar i åtanke vikten av väl utförda linjemålningar. Man skulle kunna säga att linjemålningar har blivit en del av det moderna arbetsklimatet.

Även om man i många fall kan vara säker på att arbetet fortlöper rutinmässigt utan oväntade inslag så kan man däremot aldrig vara säker på att arbetet effektiviserar, optimerar och säkerhetsjusterar sig självt. Det är i denna sorts hänseenden som linjemålningar kan göra oerhörd nytta. De gör att man på ett enkelt sätt kan skapa uppenbara och trygga gångstråk som även är uppenbara för besökare. Och genom att sektionera golvet med hjälp av linjer behöver man aldrig oroa sig för att ytan inte kommer att användas på bästa möjliga sätt.

Vill du att besökarna ska hitta ditt företag? Lägg till ditt linjemålningsföretag på Linjemålning.se idag.